НАЧАЛО НА ЛЕЧЕНИЕ ХЛЛ

Начало на лечение

В зависимост от клиничната оценка, лекарят решава кога да започне лечението. Стандарт при Стадий 0 е пациентът да остане под наблюдение. Когато пациентът участва в клинично изпитване е възможно да се започне лечение и при стадий 0.

Пациенти със среден риск (стадий 1 или 2) също могат да бъдат наблюдавани. Понякога при наличието на лоши прогностични белези (Zap-70(+); не мутирал IgVH; CD38(+); някои хромозомни аномалии) е възможно започване на терапията по-рано. Трябва да се отбележи, че за момента не съществуват данни за преимуществото на този подход. Провеждат се изпитвания, за да се потвърди дали ранното започване на терапия при пациенти с наличие на лоши прогностични белези е благоприятно. Пациенти във стадий 3 или 4 обикновено имат нужда от лечение.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Диагнозата ХЛЛ е стряскаща за пациента и често възникват въпроси относно прогнозата и бъдещето. За да бъде адекватен пациента, трябва да е запознат с естествения ход на ХЛЛ и какво да очаква от лечението, включително ефекта върху качеството му на живот, емоционалните промени или финансови въпроси.

Прогнозата обикновено се основава на наблюденията върху хиляди пациенти със същата диагноза. Статистическата информация дава основание на лекаря да очаква определен ход на болестта, както и насоки за най-правилното лечение на ХЛЛ.
Важно е да се знае, че няма двама еднакви пациенти и че статистическата информация събрана от голяма група хора не винаги може да предскаже какво ще се случи с конкретен индивид. Лекарят, запознат с вашето състояние би интерпретирал тази информация и нейното приложение най-адекватно.

Въпреки прогреса, постигнат напоследък в разбирането на ХЛЛ, все още не съществуват категорични прогностични маркери, които лекарят да използва за да определи хода на болестта при определен пациент, както и най-подходящото лечение.

Изключение са може би пациентите с делеция на р53 върху хромозома 17. При тези пациенти пуриновия аналог Fludarabine (Fludara®), който често се използва при лечението на ХЛЛ може да бъде неефективен.

Споделете знанието