Хронична лимфоцитна левкемия

Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)

Ако току що сте научили, че имате или може би имате левкемия, е нормално да се чувствате шокирани и объркани. В текста по-долу може да намерите информация за някои основни понятия, които могат да ви помогнат да научите повече за хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ).

Информацията, която ще прочетете не представлява медицински съвети или препоръки и по никакъв начин не замества консултацията и предписанията на лекуващия лекар.

Кръв

За да разберете какво представлява ХЛЛ (хронична лимфоцитна левкемия), първо трябва да научите повече за кръвта. Кръвта е една от течностите в тялото. Състои се от кръвни клетки, които се движат свободно в плазмата. Плазмата е съставена предимно от вода.

Кръвни клетки

Има три основни вида кръвни клетки – червените кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки (левкоцити) и кръвните плочици (тромбоцити).

Кръвните клетки имат важни функции. Червените кръвни клетки пренасят кислород в цялото тяло. Белите кръвни клетки помагат в борбата с микроорганизмите. Тромбоцитите контролират кървенето.

Кръвните Ви клетки не са вечни. Много от тях имат кратък живот. Така в тялото Ви през цялото време настъпва подмяна на кръвните клетки.

Образуване на кръвните клетки

Повечето кръвни клетки се образуват в костния мозък. Костният мозък е подобна на гъба тъкан, която се намира във вътрешността на повечето кости.

В костния мозък се намират стволовите клетки, от които се образуват всички кръвни клетки. От стволовите клетки се произвеждат нови клетки, които търпят множество промени, за да стигнат до етап на зрели кръвни клетки. Това са клетките-предшественици. За разлика от стволовите, клетките-предшественици са програмирани да продължат зреенето си до точно определен вид кръвни клетки.

Тези клетки се наричат клетки-предшественици. В сравнение със стволовите клетки, клетките-предшественици се превръщат в точно определен вид кръвни клетки.

Лимфоцити

Лимфоцитите са вид бели кръвни клетки. Те включват естествените клетки убийци, В-клетките и Т- клетките естествени убийци (NK-клетки). NK-клетките отделят токсични химични вещества, които унищожават увредените клетки. В-клетките образуват антитела, които маркират микроорганизми, подлежящи на унищожение. Т-клетките предупреждават организма за наличие на микроорганизми, унищожават увредените клетки и помагат на В-клетките.

Лимфоцитите се образуват в костния мозък и преминават в кръвта, а от там – в тъканите. След това се връщат в кръвта чрез лимфната система. Тази система се състои от течна съставка, наречена лимфа и мрежа от тъкани.

Лимфата се придвижва в лимфните съдове и периодично преминава през лимфните възли, които филтрират микробите и отпадните продукти. Другите органи на лимфната система са тимуса, далака и сливиците.

Болест на клетките

Тялото Ви е изградено от трилиони клетки. Ракът е заболяване на клетките. Всеки вид рак е кръстен на здравите клетки, от които произлиза.

Левкемия

Левкемията е рак на кръвните клетки. Много хора я наричат рак на кръвта. Има четири често срещани вида. ОМЛ (остра миелоидна левкемия) и ОЛЛ (остра лимфобластна левкемия) са по-бързо развиващи се ракови заболявания на кръвта. ХЛЛ и ХМЛ (хронична миелоидна левкемия) са по-бавно развиващи се ракови заболявания на кръвта.

ХЛЛ спрямо ДЛЛ

Счита се, че ХЛЛ и ДЛЛ (дребноклетъчен лимфоцитен лимфом) са един и същи вид рак. И двете заболявания представляват рак на В- клетките, но се различават по това къде точно се развиват. При ХЛЛ в кръвта се откриват много абнормни В-клетки. При ДЛЛ има малко или липсват абнормни В-клетки в кръвта. Лечението на тези ракови заболявания е много подобно.

Мутации

Клетките имат контролен център, наречен ядро. Ядрото съдържа хромозоми, които представляват дълги вериги от ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) плътно обвити около протеини. В ДНК са кодирани инструкциите за създаването на нови клетки и контрола на тяхната функция. Тези инструкции се наричат гени.

В гените може да настъпят промени, наречени мутации. Някои видове мутации, които са свързани с развитието на рак, могат да се открият във всички клетки. Други мутации се срещат само в раковите клетки. Мутациите са причината раковите клетки да функционират и понякога да изглеждат много различно от здравите клетки.

Опасността левкемия

Обикновено ХЛЛ е бавно развиващ се рак. Понякога обаче се развива бързо. В случаите на бавно развитие човек може с години да не знае, че има ХЛЛ, тъй като няма симптоми на заболяване.

С течение на времето ХЛЛ води до образуване на твърде много абнормни В-клетки. Абнормните В- клетки разрастват за сметка на здравите клетки в костния мозък, което води до намаляване на броя на червените кръвни клетки и тромбоцитите. В резултат на това може да чувствате умора, да отслабнете на тегло и да боледувате често. ХЛЛ може също да се разпространи и в лимфните възли, черния дроб и далака и да доведе до увеличаване на размерите на тези органи.

Често съмнението за ХЛЛ възниква след рутинни кръвни изследвания. При тях може може да се установи висок брой на белите кръвни клетки. Необходими са обаче повече кръвни изследвания за потвърждаване (диагностициране) на ХЛЛ. При някои хора може да се наложи биопсия на лимфните възли, ако кръвните изследвания не са достатъчно показателни.

Кръвните и тъканни проби се изпращат на патолози и/или хематолози. Тези лекари изследват постоянно проби от кръв, костен мозък и лимфни възли и са експерти в диагностицирането на рака на кръвта.

Поточната флоуцитометрията е по-ново лабораторно изследване. Може да се използва за преброяване на В-клетките и изследване на протеините. ИХХ (имунохистохимия) е по-стар метод, който също може да се използва.

Брой на Б-клетките

Трябва да бъде измерен броят на абнормните В-клетки в кръвта. За диагностициране на ХЛЛ се изисква наличието на най-малко 5 000 абнормни В-клетки в микролитър кръв (5 х 109/L). В-клетките трябва да бъдат копия на една и съща „родителска“ клетка. Гените са малки частици ДНК.

Ако нямате ХЛЛ е възможно да имате МБЛ (моноклонална Bлимфоцитоза). МБЛ е често срещано състояние, особено сред по-възрастните. Това не е рак и много малко хора с МБЛ развиват ХЛЛ. Първата стъпка на поведение при тези хора се нарича изчакване под наблюдение (нарича се още проследяване). Проследяването е период на изследване за оценка на промените в състоянието. При някои хора години наред няма нужда от лечение или такова никога не се налага.

 

Генетичен материал в клетките

Повечето човешки клетки съдържат в себе си информация – план, наречен „план на живота“. Той представлява план за това как са създадени и работят телата ни. Той се намира в хромозомите. Хромозомите са дълги нишки от ДНК, които са плътно обвити около белтъци. Гените са малки парчета ДНК. Хората имат около 20 000 до 25 000 гена.

Изследване за наличие на определени протеини

Абнормните В-клетки трябва да бъдат изследвани за наличието на определени повърхностни протеини. Това се нарича имунофенотипизация. По повърхността на мембраните на клетките при ХЛЛ се намират определени протеини. 

Да се изключи

Трябва да се изключи наличието на мантелно-клетъчен лимфом. Този лимфом е тясно свързан с ХЛЛ. При него в клетките се намират високи нива на протеини, наречени циклин D1, които са резултат от абнормните хромозоми.

За изследване за наличие на циклин D1 може да се използва За доказване наличие на цитоспин центрофуга. За доказване наличие на протеините CD200 и LEF1 също може да бъде от полза. FISH (флуоресцентна in situ хибридизация) е лабораторно изследване, с което може да се установи наличието на абнормни хромозоми.

Стадии по Rai

Вашият лекар ще определи стадия на рака, което има значение за прогнозата на заболяването. Стадирането се използва също, за да се прецени дали е необходимо започване на лечение. 

Системата за стадиране на Rai се прилага често при ХЛЛ. Състои се от пет стадия на развитие на рака:

  • Стадий 0 се характеризира с нормални резултати от изследванията, с изключение на повишения брой лимфоцити. Рискът за влошаване на рака е нисък.
  • Стадий I се характеризира с повишен брой лимфоцити и увеличени лимфни възли. Рискът за влошаване на рака емеждинен.
  • Стадий II се характеризира с увеличение на черния дроб, далака или и на двата органа. Рискът за влошаване на рака е междинен.
  • Стадий III се характеризира с ниски нива на хемоглобина. Хемоглобинът е белтък в червените кръвни клетки. Рискът за влошаване на рака е висок.
  • Стадий IV се характеризира с нисък брой на тромбоцитите. Рискът за влошаване на рака е висок.

 

CD20 протеин

Клетките при ХЛЛ имат някои общи протеини на повърхността на мембраните си. Те включват CD5, CD19 и CD23 протеините, някои CD20 и липса на CD10 протеини. Процесът, с който се идентифицират протеините по клетъчните мембрани се нарича имунофенотипизиране.

Може да чуете и за системата на Binet за определяне на стадия. Това е друга система, използвана за стадиране на ХЛЛ. Тя определя три стадия на заболяването – A, B и C. Стадиите се определят въз основа на резултатите от физикалния преглед и кръвните изследвания.

Не всички пациенти получават едно и също лечение. Вашият лекар ще прецени кое е подходящото за Вас лечение.

Прицелна терапия

Като прицелна терапия се описва определен клас лекарства. Те възпрепятстват процеса на растеж, който е специфичен за раковите клетки и увреждат нормалните клетки на организма по-малко от химиотерапията.

Киназни инхибитори

Киназите участват в много химични пътища в клетките, някои от които дават началото на клетъчен растеж. Те променят действието на протеините чрез присъединяване на фосфати към тях. Киназните инхибитори спират сигналите за растеж като блокират прехвърлянето на фосфатите. Това намалява броя на произвежданите нови клетки.

Киназните инхибитори се използват за блокиране на киназите в раковите клетки. Ибрутиниб и акалабрутиниб блокират една киназа, наречена БТК (тирозин киназа на Брутон). Иделалисиб е насочен срещу една от формите на PI3K (фосфоинозитид 3киназа), наречена делта. Duvelisib е насочен срещу две форми на PI3K – делта и гама.

Инхибитори на BCL-2

BCL-2 е протеин в B-клетките, който участва в предотвратяването на клетъчната смърт. При ХЛЛ може да се образува BCL-2, който да възпрепятства клетъчната смърт на раковите клетки. Венетоклакс е инхибитор на BCL-2, който предизвиква самоунищожението на раковите клетки.

Лечение с антитела

Антителата са протеини на имунната система с Y-образна форма. С тяхна помощ тялото Ви разпознава наличието на микроорганизми и други заплахи за организма. Моноклоналните антитела могат да бъдат създадени лабораторно за лечение на някои видове рак.

CD20 и CD52 антитела

CD20 антителата се свързват към един повърхностен клетъчен протеин, наречен CD20. По същия начин, CD52 антителата се свързват към CD52. И двете антитела се използват за лечение на ХЛЛ, като маркират клетките, които трябва да бъдат унищожени от имунната система. Те могат също така и директно да убиват клетки. CD20 антителата включват обинутузумаб, офатумумаб и ритуксимаб. Алемтузумаб е CD52 антитяло.

PD-1 антитела

PD-1 антителата се наричат още инхибитори на точките за имунен контрол (няма точен превод на български – checkpoint inhibitors). Ниволумаб и пембролизумаб са PD-1 антитела. PD-1 антителата се прикрепят към имунните клетки и така позволяват на имунната система да унищожи раковите клетки. Необходими са повече изследвания, за да се определи колко са ефективни за лечение на ХЛЛ, трансформирала в лимфом. Лимфомите са рак на белите кръвни клетки в лимфната система.

ВАЖНО! Информацията за лекарственото лечение е адаптирана по „NCCN Guidelines for Patients: Chronic Lymphocytic Leukemia, 2019“. Някои от терапиите може да не са налични в България.

 

Химиотерапия

Химиотерапията действа като уврежда раковите клетки. В резултат на това раковите клетки не могат да произвеждат нови клетки. Химиотерапията може също така да причини саморазрушаване на клетките. Химиотерапията често се използва заедно с терапията с антитела при лечение на ХЛЛ. Това комбинирано лечение се нарича имунохимиотерапия.

Има много видове химиотерапия. При добро здравословно състояние лечението може да включва пуринов аналог. Пуриновите аналози са флударабин, кладрибин и пентостатин. При увредено здравословно състояние може да се проведе химиотерапия с лекарства, наречени алкилиращи средства. Бендамустин, циклофосфамид и хлорамбуцил са такива алкилиращи средства. При преминаване на ХЛЛ в лимфом могат да се използват и други видове химиотерапия.

Имуномодулатори

Имуномодулаторите са лекарства, които модифицират някои части на имунната система. Леналидомид е имуномодулатор, който се използва често за лечение на един вид рак, наречен множествен миелом. Понякога се използва при ХЛЛ за задържане на добрите резултати от основното лечение.

Трансплантация на стволови клетки

Трансплантацията на стволови клетки замества увредените стволови клетки със здрави. При алогенната трансплантация се използват здрави стволови клетки от донор. Необходимо е изследване, за да се потвърди пълното съвпадение между Вас и донора. Алогенната трансплантация е интензивно лечение, поради което не всеки може да го получи.

Първоначално ще бъдете подложени на лечение за унищожаване на костния мозък и повечето ХЛЛ клетки. След това ще получите донорските клетки. Тези клетки ще образуват нов, здрав костен мозък. Те ще атакуват също и раковите клетки, които не са били унищожени с предходното лечение.

Клинични изпитвания

Друга възможност за лечение може да бъде избора дали да се включите в клинично изпитване. Включването в клинично изпитване се препоръчва силно. 

Клиничното изпитване е вид проучване, което изучава дадено изследване или лечение при хора се оценяват нови обещаващи лабораторни методи или медикаменти при хора. Това дава шанс на хората за достъп до здравни грижи, които иначе най-вероятно не биха могли да получат. Попитайте Вашия лекар, който Ви лекува дали в момента има активно клинично изпитване, към което можете да се присъедините.

Медицинска история

Лекарят ще попита за всички Ваши здравословни проблеми и тяхното лечение в рамките на целия Ви живот. Бъдете подготвен да разкажете какви болести и травми сте имали. Ще бъдете попитани и за наличието на свързани със здравето Ви състояния и симптоми. Може да бъде полезно да направите списък със старите и нови лекарства, които приемате.

Вашият лекар ще попита за наличие на симптоми, които може да са свързани с ХЛЛ. Такива симптоми включват увеличени лимфни възли, умора, усещане за напълнен стомах и по-лесно разболяване. ХЛЛ може да причини също т.н. „Б симптоми“. Важно е Вашият лекар да знае дали ги имате. Тези симптоми включват висока температура, втрисане, нощно изпотяване и загуба на тегло без спазване на диета.

Някои видове рак и други здравословни състояния се предават в семейството. Поради това Вашият лекар ще попита за медицинската история на близките Ви кръвни роднини. Това включва Вашите братя и сестри, родители и баби и дядовци. Имайте готовност да кажете кой от какви заболявания и на каква възраст е боледувал.

Здравни грижи преди започване на противораково лечение

Задължително

• Медицинска история

• Физикален преглед и функционално състояние

• ПКК с диференциално броене

• Разширен метаболитен панел

• FISH за хромозоми 11, 12, 13 и 17

• Кариотип

• Секвениране на ДНК за IGHV и TP53 мутации

Понякога от полза

• Бета-2 микроглобулин

• Хаптоглобин, ретикулоцити, DAT

• LDH

• Количествени имуноглобулини

• Пикочна киселина

• Биопсия и аспирация на костен мозък

• Диагностична КТ с контраст

• ПЕТ/КТ

• Изследване за хепатит В

• Ехокардиография или MUGA

• Поддържане на репродуктивните възможности

• Тест за бременност ако сте в детеродна възраст

 

Физикален преглед

Физикалният преглед представлява изследване на вашето тяло. Провежда се, за да се търсят признаци на заболяване. Използва се също така за оценка на възможни терапии.

Като начало ще бъдат изследвани основните функции на тялото Ви. Тези функции включват телесна температура, кръвно налягане, пулс и дихателна честота. Теглото Ви също ще бъде измерено.

Вашият лекар ще преслуша белите дробове, сърцето корема Ви. Лекарят също ще прегледа очите, кожата, носа, ушите и устата Ви. Ще прегледа различни части на тялото ви, за да определи размера на вътрешните органи, като черен дроб и далак. Той или тя също ще прецени дали органите са меки или твърди. Кажете на Вашия лекар ако почувствате болка по време на прегледа.

Вашият лекар ще оцени също и функционалното ви състояние. Това е способността Ви да извършвате нормално ежедневните си дейности. Използва се от лекарите, за да преценят дали сте подходящ за определен вид терапии.

Кръвни изследвания

Лекарите изследват кръвта, за да търсят признаци на заболяване. За провеждане на кръвно изследване е необходима проба от кръвта Ви. Кръвните проби се получават чрез вземане на кръв.

Вземане на кръв 

При някои кръвни изследвания се изисква да не сте приемали храна и вода няколко часа преди изследването. Вашият лекар ще Ви каже дали можете да се храните или да пиете течности преди назначеното изследване. Кръвните проби ще бъдет взети от вената Ви с игла.

ПКК с диференциално броене

С ПКК (пълна кръвна картина) се определят съставките на кръвта. Резултатите от изследването показват броя на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите. При наличие на рак и други здравословни проблеми може да се наблюдава нисък или висок брой на тези кръвни клетки.

Има няколко вида бели кръвни клетки. С диференциалното броене се определя броя на всеки тип клетки и съотношението между тях.

Разширен метаболитен панел

В кръвта Ви се отделят различни химични съединения от от черния дроб и другите органи. Разширеният метаболитен панел най-често включва изследване на около 14 показателя. Ниските или високите им нива могат да бъдат причинени от рак или други здравословни проблеми.

Бета-2 микроглобулин

Бета-2 микроглобулинът е малък протеин, който се намира в повечето клетки. Той се освобождава от тях в кръвта, особено от В-клетките. Високите нива може да са белег за по-трудна за лечение ХЛЛ.

Хаптоглобин, ретикулоцити, DAT

Хемоглобинът е протеин в червените кръвни клетки. Той пренася кислород от белите дробове до останалите части на тялото. Когато червените кръвни клетки умрат, хемоглобинът се освобождава в кръвта. Ниските нива на хемоглобин се наричат анемия. На базата на причината, която ги предизвиква могат да се наблюдават много различни видове анемия.

Автоимунна хемолитична анемия

Автоимунната хемолитична анемия настъпва когато тялото ви унищожава червените кръвни клетки. Тя може да бъде причинена от напреднала ХЛЛ и и някои медикаменти за лечението й.
Флударабин не трябва да се използва в случаи на тежка автоимунна хемолитична анемия.

За потвърждаване на автоимунната хемолитична анемия са необходими три изследвания. Едното от тях е определянето на нивото на хаптоглобина. Хаптоглобинът се свързва с хемоглобина в кръвта, за да го маркира за отстраняване. Другото изследване определя броя на ретикулоцитите. Ретикулоцитите са младите червени кръвни клетки. Третото изследване е DAT (директен антиглобулинов тест, наричан също директен тест на Кумбс). С това изследване може да се открие наличието на свързани към червените кръвни клетки антитела, които водят до унищожаването им.

LDH

LDH (лактат дехидрогеназа) е протеин, който се намира в повечето клетки. При смъртта си клетките освобождават LDH в кръвта. Бързо растящите клетки също освобождават LDH. Високите нива може да са белег за това, че се налага лечение или че скоро може да се наложи започването му.

Количествени имуноглобулини

Имуноглобулините (наричани още антитела) са протеини с Y-образна форма, които се произвеждат от имунните клетки. С тяхна помощ тялото разпознава наличието на микроорганизми и други заплахи за организма. С количественото измерване на имуноглобулините се определя количеството на 3 вида имуноглобулини в кръвта – IgG, IgA и IgM.

Някои хора с ХЛЛ са с ниски нива на антитела още преди започване на лечението на рака. Те може да боледуват често. Нивата им могат да спаднат и по време на лечението. Лабораторните резултати се използват, за да се вземе решение дали има нужда от профилактика или лечение на активни инфекции.

Пикочна киселина

Пикочната киселина се освобождава от клетките, когато те се разпадат и умират. Твърде високото ниво на пикочна киселина в организма се нарича хиперурикемия. Може да имате високо ниво на пикочна киселина преди да започнете лечението. Нивата могат да бъдат високи поради бъбречно заболяване или други здравословни проблеми.

Генетични изследвания

С генетичните изследвания се оценяват промените в гените и хромозомите в клетките при ХЛЛ. Такива промени липсват при раждането. Генетичните изследвания се извършват от патолози или генетици. Често са необходими няколко дни, преди да са известни резултатите. Резултатите се използват за оценка на хода (прогнозата) на ХЛЛ и определяне на лечението.

FISH

Много често в клетките на ХЛЛ се откриват абнормни хромозоми. Обикновено дефектите се намират в хромозоми 11, 12, 13 и 17. FISH е тест, с който се откриват променени хромозоми и гени. Може да се проведе с клетки от кръв или костен мозък.

Наличието на липсващи (отпаднали) части на хромозоми 11 или 17 са били белег за лоша прогноза в миналото, но сега лечението е по-добро. Липсата на части от хромозома 13 са свързани с добра прогноза, при условие че това е единствената абнормна хромозома. Наличието на три копия на дадена хромозома вместо нормалните две се нарича тризомия. Тризомия 12 не е свързана нито с лоша, нито с добра прогноза.

Кариотип

Кариотипът представлява изображение на хромозомите, което показва дали има дефект в размера, формата и броя на хромозомите. За определяне на кариотипа може да бъде използвана проба от кръв или костен мозък. При това лабораторно изследване се добавят химични съединения към пробата, за да се стимулира растежа на клетките. При ХЛЛ трябва да се използва съединение, наречено CPG.

Наличието на „комплексен кариотип“ е свързано с по-лоша прогноза. При комплексния кариотип се наблюдават 3 или повече различни дефекти в хромозомите, които се срещат в повече от една клетка. Наличието на комплексен кариотип може да окаже влияние върху възможностите за лечение.

Образна диагностика

С помощта на образната диагностика се получават изображения на вътрешните органи в тялото Ви. Те може да покажат кои части на тялото са засегнати от рак. Рентгенологът (лекарят по образна диагностика) е лекарят, който е експерт в интерпретирането на изображенията. Той или тя ще предаде резултатите от изследването на Вашия лекар.

Диагностична КТ

С КТ се правят много снимки на определена част от тялото от различни ъгли с помощта на рентгенови лъчи. След това с помощта на компютър се комбинират рентгеновите лъчи за по-подробни снимки. Трябва да се използва контрастно вещество, с помощта на което се получават по-ясни изображения.

При установяване на уголемени вътрешни органи е необходимо провеждане на КТ. Клетките на левкемията могат да се разпространят и в лимфните възли, далака и черния дроб. Ако е необходимо, се препоръчва провеждане на КТ на гръден кош, корем и малък таз.

ПЕТ/КТ

Понякога КТ се комбинира с ПЕТ (позитронно-емисионна томография). ПЕТ показва как клетките Ви усвояват простата захар (глюкоза). Провеждането на ПЕТ/КТ често не е от особена полза при CLL. Прилага се най-вече за насочване на иглата в лимфния възел при биопсия. Вашите лимфни възли могат да бъдат изследвани, ако вашият лекар прецени, че ХЛЛ се трансформира в бързо растящ рак.

Изследване на сърцето

Някои лечения за рак могат да увредят сърцето Ви. За да планира лечението Ви, може да се наложи Вашият лекар да изследва способността на сърцето ви да изпомпва кръв чрез провеждане на изследвания, наречени ехокардиография или MUGA сканиране (радионуклидна ангиография). При ехокардиографията се използват звукови вълни, с помощта на които се създава изображение на сърцето Ви. При MUGA сканирането изображението се получава с помощта на радиоизотоп и специална камера.

Репродуктивно здраве и бременност 

Някои лечения за рак могат да ограничат способността Ви да имате деца. Ако искате да имате деца след провеждане на лечението или не сте сигурни, кажете това на Вашия лекар. Може също да бъде от полза да се консултирате със специалист по репродуктивна медицина преди да се започне противораковото лечение.

Специалистът по репродуктивна медицина е експерт в грижата за хората, които искат да имат деца. Специалистът по репродуктивна медицина може да обсъди с Вас какви са възможностите да имате бебе след лечението. След това ще обсъдите някои методи за запазване на репродуктивната способност. Ако сте жена в детеродна възраст е необходимо да се проведе изследване за евентуална бременност.

Съхранение на сперматозоиди

Мъжете, които искат да имат деца след противораково лечение могат да използват банка за съхранение на сперматозоиди, където сперматозоидите се съхраняват за по-късна употреба. Това става чрез замразяване на семенната течност със сперматозоидите в течен азот. Посъветвайте се с вашите лекари относно цената и ползите от съхранението на сперматозоиди.

Замразяване на яйцеклетки

Подобно на съхранението на сперматозоиди, яйцеклетките на жената също могат да бъдат извадени, замразени и съхранявани за по-късна употреба. Вашите замразени яйцеклетки могат да бъдат оплодени предварително със сперматозоиди. Също така може да бъде замразена и съхранявана част от яйчника ви, която съдържа яйцеклетки. 

Тест за бременност

Някои противоракови терапии могат да навредят на нероденото бебе. Ако има вероятност да сте бременна трябва да направите тест за бременност преди лечението. Вашите възможности за лечение ще зависят от резултата. По време на лечението вземете мерки, за да избегнете забременяване. Вашите лекари могат да ви кажат кои методи за предпазване от забременяване е най-добре да използвате по време на лечението.

Започване на лечение

Не всички хора с ХЛЛ трябва да започнат лечение веднага. Решението за започване на лечение се основава на симптомите на ХЛЛ, резултатите от изследванията и стадия на рака. Ако заболяването е стадий на Rai 0, I, II и III, Вашият лекар ще прецени дали е необходимо започване на лечение.

Има няколко причини за започване на лечение на ХЛЛ в стадии от 0 до II. Може да сте подходящ за включване в клинично изпитване. Резултатите от кръвните Ви изследвания може да се влошават. Може да се наблюдава уголемяване на някои от органите Ви. Някои органи може скоро да спрат да функционират нормално. Могат да се появят някои главни симптоми на ХЛЛ, като:

  • Нощно изпотяване,
  • Тежка умора,
  • Втрисане без наличие на инфекция и
  • Непланирана загуба на тегло.

Ако тези причини липсват се препоръчва стратегията изчакване и наблюдаване (проследяване). Изследванията по време на проследяването включват физикални прегледи и кръвни изследвания. При нужда може да бъде започнато лечение.

Повечето хора в стадий III на ХЛЛ трябва да бъдат лекувани. В някои случаи е възможно проследяване ако броят на червените кръвни клетки и тромбоцити не е твърде нисък и не продължава да спада. Лечението се препоръчва, когато броят на кръвните клетки започне да спада.

Поддържащите грижи са важна част от грижите за хората за раково болните. С тях може да се покрият много от техните нужди. Може да предотвратят или облекчат емоционалните или физически симптоми. Може да помогнат и при вземането на решения за лечение. Поддържащите грижи включват също така и осигуряването на помощ при координирането на грижите между различните здравни специалисти.

По-долу са изброени някои от нуждите на хората с ХЛЛ. Някои се отнасят за всички хора с ХЛЛ. Други нужди са свързани с конкретното противораково лечение. Консултирайте се с Вашия лекар за възможностите да получите най-добрите за Вас поддържащи грижи.

Всички видове противоракова терапия могат да имат отрицателно въздействие върху здравето Ви. Това се определя от страничните им ефекти. Поискайте от Вашия лекар пълния списък на нежеланите реакции на лечението Ви. Също така съобщавайте на лекуващия лекар всички нови или влошени симптоми, които имате. Може да има начини да Ви помогнат да се почувствате по-добре. Понякога лечението може да бъде спряно, докато се почувствате по-добре.

Инфекции

Има вероятност да развиете инфекции в резултат на ХЛЛ или нейното лечение. Поставяйте си противогрипна ваксина всяка година и пневмококова ваксина на всеки пет години. Но не приемайте жива вирусна ваксина. Ако имате чести инфекции на ушите, синусите или белите дробове, може да получите вливания на имуноглобулин, за да се предотврати развитието на нови инфекции.

Рак

Важно е при необходимост да бъдете проследявани за развитието на други видове рак. Може да бъдете периодично изследвани за рак на простатата (мъже), рак на гърдата и шийката на матката (жени) и рак на дебелото черво. Хората с ХЛЛ са изложени също на риск за развитие на немеланомен рак на кожата. Посещавайте дерматолог веднъж годишно.

Автоимунна цитопения

Автоимунната цитопения е състояние, при което имунната Ви система атакува кръвните Ви клетки. Най-честите такива състояния при хората с ХЛЛ са автоимунна хемолитична анемия, имуномедиирана тромбоцитопения и чиста аплазия на червените кръвни клетки. Лечението на тези състояния може да включва кортикостероиди, ритуксимаб, IVIG, циклоспорин А, спленектомия (отстраняване на далака), елтромбопаг или ромиплостим.

Синдром на туморен разпад

Синдромът на туморен разпад се развива, когато отпадните продукти, отделяни от мъртвите клетки не се отстраняват достатъчно бързо от тялото ви. Това води до увреждане на бъбреците и тежки електролитни нарушения в кръвта. Състоянието може да бъде животозастрашаващо. Силните лекарства за рак може да причинят синдром на туморен разпад. Трябва да пиете много вода, за да предотвратите развитието му. Има също и лекарства, които можете да приемате.

Поддържащи грижи

Здравно състояние Вид поддържаща грижа

Грип

• Противогрипна ваксина всяка година; избягвайте живите ваксини

Пневмококова инфекция

• Пневмококова ваксина на всеки 5 години

Чести, тежки инфекции на ушите, синусите или белите дробове

• Антимикробни средства (напр. антибиотици)

• Вливания на имуноглобулин всеки месец при IgG <500 mg/dL

Рак

• При необходимост редовно проследяване за развитие на друг вид рак

Автоимунна цитопения

• Лекувайте с кортикостероиди, ритуксимаб, IVIG, циклоспорин А, спленектомия, елтромбопаг или ромиплостим

Синдром на туморен разпад

• Профилактирайте с прием на достатъчно течности (хидратация), лечение на хиперурикемията и прием на алопуринол, фебуксостат или расбуриказа

Херпесна инфекция

• Профилактирайте с прием на лекарства, като например ацикловир

Пневмоцистна пневмония

• Профилактирайте с прием на лекарства като сулфаметоксазол и триметоприм

Повторно активиране на цитомегаловирусна инфекция

• Приемайте ganciclovir при наличие на вирус или повишаване на нивата му

Повторно активиране на хепатит В

• Профилактирайте или лекувайте с ентекавир

Реакция на активиране на тумора

• Профилактирайте с кортикостериоди при увеличени лимфни възли

• Лекувайте с кортикостероиди и антихистамини

Образуване на кръвни съсиреци

• Лекувайте с Аспирин ако пациентът не е на лечение с антикоагулант

Необходимо е кръвопреливане

• Кръвопреливането трябва да се извършва в съответствие с болничните стандарти

• Всички кръвни продукти трябва да бъдат предварително облъчени

Информацията е адаптирана по „NCCN Guidelines for Patients: Chronic Lymphocytic Leukemia, 2019“.
Текстът е прегледан от д-р Доротея Тодориева, хематолог в УМБАЛ „д-р Георги Странски“, гр. Плевен

Споделете знанието