ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА РЕЗУЛТАТА

ФАКТОРИ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО

В допълнение на вида и стадия на лимфом, много други фактори оказват влияние върху индивидуалния резултат от лечението. Такива са:

ВЪЗРАСТ: пациенти, които са под 60 години, обикновено имат по-добри резултати от лечението. По-младите пациенти по-лесно понасят провежданото лечение. Те и по- рядко страдат от други съпътстващи заболявания (на сърцето, белите дробове, бъбреците), които биха ограничили вида или дозата на прилаганото лечение.

ПРЕДИШНО ЛЕЧЕНИЕ: колкото повече други видове лечения има прилагани пациента, толкова шансовете му да се повлияе от сегашното са по-малки.

ОБЩО СЪСТОЯНИЕ: е термин използван да се опише състоянието на пациента и възможността му да има нормална активност и да се справя ежедневните си задължения. Тези, които са в добро общо състояние имат по- голяма вероятност да се повлияят от лечението, в сравнение с тези, които са в по-лошо общо състояние (толкова болни, че през по-голямата част от денонощието са в леглото) защото последните по-трудно понасят химиотерапия. По дефиниция на Световната здравна организация Общото състояние (Performance status) се оценява с числа от 0 до 4 в зависимост от възможността на пациента да изпълнява ежедневните си задължения.

КРЪВНИ НИВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОТЕИНИ Лактатдехидрогеназата (LDH) и Бета-2 микроглобулина (?2 microglobulin; B2M) са белтъци, които се намират в кръвта. Високите нива на тези протеини предполагат, че лимфома може да бъде по агресивен. Пациенти с нормални стойности обикновено имат по- добра прогноза от тези с високи нива.

ЕКСТРАНОДАЛНО ЗАСЯГАНЕ (засягане от болестта извън лимфните възли) Пациенти, при които лимфома е ангажирал органи или тъкани извън лимфните възли като костен мозък, нервна система имат по-малки шансове за излекуване в сравнение с тези, които нямата ангажиране извън лимфните възли.

СТАДИЙ НА БОЛЕСТТА Стадий I и II се използват за да се опише локализирана болест, докато стадий III и IV се отнасят за по напреднала и разпространена болест. Пациенти със III и IV стадий, могат да имат по лоши терапевтични резултати от тези със I и II стадий.

Базирано на много от тези фактор, лекарите са изработили системи, като Международния прогностичен индекс (International prognostic index; IPI ) или FLIPI (за фоликуларните лимфоми) за да могат да определят риска за пациента. Съобразно тези системи, лекарите избират най- подходящото терапевтично поведение при даден пациент. Никога не забравяй, че всички индекси, скорове и системи са статистически величини и те никога не са АБСОЛЮТНИ. Дори да има 1% шанс за излекуване, ако ти си в този процент за тебе той е 100% ! Нито един от прогностичните фактори не може да определи какво би се случило с теб. Всичко зависи от теб самия и от това как болестта ще се повлияе от лечението.

ИЗЧАКВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ Изчакване и наблюдение (Watchful waiting) е термин, който се използва при пациенти, при които НХЛ е бил поставен като диагноза, но не е започнато никакво лечение. Пациентът води нормален начин на живот до тогава, докато не се появят симптомите на болестта. Пациентът подлежи на периодично наблюдение на лабораторните показатели и образните изследвания. „Изчакване и наблюдение” може да бъде подход при възрастни пациенти с лимфоми с ниска степен на малигненост, при които болестта прогресира бавно. При тези пациенти незабавното започване на химиотерапия не е задължително, тъй като шансовете за пълно излекуване са малки, а усложненията от лечението могат да бъдат тежки. Тези пациенти могат да имат нормален начин на живот дълго време, без терапия и с минимални признаци на болестта.

Споделете знанието