Химиотерапията е лекуване на определен вид рак с лекарства (за разлика от лъчетерапията например). Различни медикаменти се използват, за да се убият раковите клетки или да се предотврати тяхното нарастване. Поради механизма си на действие, тези лекарства имат ефект и върху някои нормални бързоделящи се клетки като коса, нокти, лигавици. Пациенти с напреднала ХЛЛ или със симптоми на болестта обикновено първоначално се лекуват с химиотерапия в комбинация с моноклонални антитела. Различните режими на химиотерапия при ХЛЛ обикновено се понасят добре.

КОМБИНИРАНЕТО НА ЛЕКРАСТВА

Химиотерапията при ХЛЛ обикновено представлява комбинация от няколко медикамента в определена „схема”. Комбинацията от лекарства се използва поради факта, че различните медикаменти унищожават раковите клетки по различен начин и ги правят по-чувствителни на лечението. Използва се ефекта на синергизъм – по-добър ефект от комбинацията в сравнение с всяко от лекарствата поотделно. В допълнение, комбинирането на няколко лекарства в по-ниски дози води до по-добра поносимост без намаляване на ефективността.

ЦИКЛИ ХИМИОТЕРАПИЯ

Химиотерапията обикновено се прилага на цикли – няколко дни прилагане на лекарства по определена схема, последвани от период на почивка и възстановяване. Заедно периодът на прилагане на лекарствата и периодът на почивка се наричат цикъл. Различните схеми на лечение имат различна продължителност и схема на прилагане на лекарствата. Оптималният вариант на прилагане на схемите е резултат от проведени клинични изпитвания.

КАК СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО

В зависимост от вида на прилагания медикамент, той може да бъде назначен като таблетки, инжекция или вливане със капкова инфузия. Ако имате вливане на венозни лекарства (такива, които се вливат директно във вената) може да бъде поставен венозен катетър. Венозният катетър (думата, която най-често се използва е „абокат”) е тънка тръбичка, което се вкарва във вената, за да могат по-лесно да се вливат лекарствата. Катетърът може да остане временно или постоянно.

Има няколко вида венозни катетри:
Единият вид катетър е така нареченият „ЦВП” (централен венозен път), при който катетър с един или няколко лумена се пъха през гръдната стена в голяма вена. Предимство на този катетър е обема, които може да се влива; при вземането на кръв не се налага да се убожда кожата всеки път; Недостатък е възможността за възникване на инфекция при неправилна експлоатация на катетъра, както и това, че краят, които е извън тялото се вижда. Ако бъде поставен такъв катетър, трябва да се говори с лекуващия екип за грижите, които следва да се полагат за него.

Вторият вид катетър се нарича Portacath катетър, който се поставя чрез малка хирургическа манипулация под кожата и личи само по малкото надигане на кожата там. Предимството на този катетър е, че грижата за него е много по-лесна и се изразява във веднъж месечно промиване; Недостатък е, че кожата трябва да се пробива всеки път при манипулация, не винаги е възможно вземането на кръв за изследване, както и честото запушване;

Ако имате нужда от поставянето на катетър, обсъдете със своя лекар всичките „за” и „против” различните видове катетри.