ЛЕЧЕНИЕ НХЛ

ЛЕЧЕНИЕ

Твоят лекуващ лекар, ще те запознае с възможността на лечение и очакваните резултати. Ти и твоят лекар можете да работите заедно, за да изберете най- подходящото за теб лечение.

Твоят лекуващ лекар може да те изпрати при специалист или ти би могъл да поискаш второ мнение. Специалистът, който се занимава с лечението на болестите на кръвта се нарича Хематолог.

Списък със здравните заведения, акредитирани за лечението на онкохематологични заболявания.

Изборът на лечение зависи от няколко показателя:

 • Типа Ходжкинов лимфом (повечето хора са с класически вариант)
 • Стадия на болестта
 • Наличието или не на туморна маса по-голяма от десет сантиметра в диаметър.
 • Твоята възраст
 • Наличието или не на В симптоми (загуба на телесна маса, фебрилитет, нощни изпотявания)

Болестта на Ходжкин може да бъде лекувана с химиотерапия, лъчетерапия или и двете.

Ако болестта се появи отново след лечението, лекарите наричат това Рецидив. Пациентите с рецидив на болестта могат да получат високодозова химиотерапия последвана от трансплантация на стволови клетки.

Ако искаш да научиш повече за страничните ефекти на химио или лъчетерапията и как те ще повлияят на твоето ежедневие, погледни тук

Може да зададеш на лекуващия лекар следните въпроси, преди започване на лечението:

 • Кой вид Болест на Ходжкин имам аз? Мога ли да получа копие от хистологичния резултат (резултата от биопсията)?
 • В кой стадий на болестта съм? Кои групи лимфни възли са засегнати?
 • Какви са възможностите ми за лечение? Кое лечение бихте препоръчали? Защо?
 • Ще имам ли повече от един вид терапия?
 • Какви са очакваните ползи от всеки вид терапия?
 • Какви са ползите и очакваните странични ефекти от лечението? Какво мога да направя, за да се справя със страничните ефекти?
 • Колко дълго ще продължи лечението?
 • Какво трябва да направя, за да се подготвя за лечението?
 • Ще трябва ли да оставам в болницата? Ако да- колко дълго?
 • Колко струва лечението? Ще трябва ли да плащам за нещо?
 • Как лечението ще засегне моето ежедневие?
 • Клинично изпитване подходящо ли е за мен?
 • Колко често трябва да проверявам своите показатели след лечението?

Информация относно какво е Клинично изпитване и ползите от него.

Принципите на лечение на Болестта на Ходжкин и Неходжкиновите лимфоми са едни и същи с малки разлики в някои медикаменти и схемите на приложение.

Прочетете повече информация относно принципите на прилагане на химиотерапията, лъчетерапията и костномозъчната трансплантация.

ЦЕЛИ НА ТЕРАПИЯТА

Лечението на Болестта на Ходжкин се съобразява с вида, стадия и наличния риск при всеки пациент. Болестта на Ходжкин се смята за лечимо заболяване, но лечението при него може да има значителна дългосрочна токсичност. Поради това напредъка в схемите на лечение е насочен към минимализиране на лечението при пациентите в ранен стадий на болестта или такива с нисък риск, и оптимално и максимално лечение при пациенти, които се предполага, че биха били нечувствителни към стандартното лечение.

Това е от особено значение при възрастните пациенти със съпътстващи заболявания и изложени на риск от повишена токсичност на химиотерапията.

Въпреки големия процент на излекуване от Болестта на Ходжкин, някои пациенти рецидивират. В повечето от тези случаи „спасителна” химиотерапия, последвана от високодозова химиотерапия с автоложна трансплантация на стволови клетки е изборът на лечение. Алогенната транспаланатация при пациенти с Болест на Ходжкин е все още експериментална и тази опция следва да се предлага на пациентите само в контекста на клинични изпитвания.

Нодуларната лимфоцитно предоминираща Болест на Ходжкин (Nodular lymphocyte predominant Hodgkin disease (NLPHD)) е клинично различен вариант на Класическия Ходжкинов лимфом, често представящ се като ранен стадий на болестта и може да се лекува само с локална лъчетерапия или хирургично остраняване и последващо проследяване. В част от слуаите NLPHD може да трансформира в агресивни варианти на Болест на Ходжкин.

Два набора от консенсуси на NCCN (National Comprehensive Cancer Network) и ESMO (European society of medical oncology) към момента направяляват терапията и проследяването на пациентите с Болест на Ходжкин. Двата варианта са сходни, но ръководството на NCCN има по специфични препоръки за оценка на отговора и проследяването на пациентите.

В допълнение набор от ревизирани критерии за отговор при малигнените лимфоми, включително Болестта на Ходжкин и препоръки за използването на Позитрон емисионна компютърна томография (PET scan) за мониториране на Болестта на Ходжкин бяха публикувани от Международния проект за хармонизация (International Harmonization project).

Целите на терапията са постигане на пълна ремисия, което се определя, като изчезване на всички признаци на болестта, доказано чрез КАТ/PET, физикално изследване и трепанобиопсия (ако е имало засягане в началото на болестта). PET/КАТ изследването трябва да бъде провеедено най-малко три седмици по възможност 6-8 седмици след последния курс химиотерапия, за да се избегнат фалшивопозитивните лезии в резултат на възпаление.

СХЕМИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Следните индукционни режими се прилагат в пъроначалното лечение на Болестта на Ходжкин:

 • MOPP (mechlorethamine; vincristine; procarbazine; prednisolone)
 • ABVD (adriamycin (doxorubicin); bleomycin; vinblastine; dacarbazine)
 • Standford V (doxorubicin; vinblastine; mustard; bleomycin; vincristine; etoposide; prednisolone)
 • BEACOPP (bleomycin; etoposide; adriamycin; cyclophosphamide; vincristine; procarbazine; prednisolone)

Всички лекарства с изключение на Prednisolone се дават като интравенозна инфузия.

MOPP режимът е замислен през 1960 от Vincent DeVita.

Режимът ABVD е замислен през 1970 от Gianni Beladonna.

Комбинацията ABVD все още е златен стандарт за лечение на Болестта на Ходжкин изходжайки от по-големия свободен от болест период и токсичност.

Включването на повече медикамнети или в по-високи дози (както при BEACOPP) води и до по-висок процент на странични ефекти, включително развитието на вторични неоплазии (като Остри левкемии).

Схемите на приложение и дозировката на лекарствата (най-често изчислена на квадратен метър телесна площ) са:

Режим MOPP приложение на всеки 28 ден за шест курса:

 • Mechlorethamine: 6 mg/m2, days 1 and 8
 • Vincristine: 1.4 mg/m2, days 1 and 8
 • Procarbazine: 100 mg/m2, days 1-14
 • Prednisone: 40 mg/m2, days 1-14, cycles 1 and 4 only

Режим ABVD приложение на всеки 28 дни за шест или повече курса: :

 • Adriamycin: 25 mg/m2, days 1, 15
 • Bleomycin: 10 mg/m2, days 1, 15
 • Vinblastine: 6 mg/m2, days 1, 15
 • Dacarbazine: 375 mg/m2, days 1, 15

Режим Stanford V прилаган както следва:

 • Vinblastine: 6 mg/m2, weeks 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Doxorubicin: 25 mg/m2, weeks 1, 3, 5, 9, 11
 • Vincristine: 1.4 mg/m2, weeks 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • Bleomycin: 5 units/m2, weeks 2, 4, 8, 10, 12
 • Mechlorethamine: 6 mg/m2, weeks 1, 5, 9
 • Etoposide: 60 mg/m2 twice daily, weeks 3, 7, 11
 • Prednisone: 40 mg/m2, every other day, weeks 1-10, tapered weeks 11, 12
 • XRT to bulky sites 2-4 weeks following the end of chemotherapy

Ескалиращ BEACOPP прилаган на всеки три седмици за осем курса:

 • Bleomycin: 10 mg/m2, day 8
 • Etoposide: 200 mg/m2, days 1-3
 • Doxorubicin: 35 mg/m2, day 1
 • Cyclophosphamide: 1,250 mg/m2, day 1
 • Vincristine: 1.4 mg/m2, day 8
 • Procarbazine: 100 mg/m2, days 1-7
 • Prednisone: 40 mg/m2, days 1-14

Спасителните режими химиотерапия (Salvage Therapy) се прилагат след рецидив на болестта и при подготовка за автоложна трансплантация. Дозата на медикаментите е по-висока и страничните ефекти по изяваени. Такива схеми са:

 • ICE (ifosfamide, carboplatin, etoposide)
 • DHAP (cisplatin, cytarabine, prednisone)
 • ESHAP (etoposide, methylprednisolone, cytarabine, cisplatin)

Прилагани по следния начин:

Режим ICE :

 • Ifosfamide: 5 g/m2, day 2
 • Mesna: g/m2, day 2
 • Carboplatin: AUC 5, day 2
 • Etoposide: 100 mg/m2, days 1-3

Режим DHAP:

 • Cisplatin: 100 mg/m2, day 1
 • Cytarabine: 2 g/m2, given twice on day 2
 • Dexamethasone: 40 mg, days 1-4

Режим EPOCH като първите три медикамента се дават в 96ч. продължителна инфузия:

 • Etoposide: 50 mg/m2, days 1-4
 • Vincristine: 0.4 mg/m2, days 1-4
 • Doxorubicin: 10 mg/m2, days 1-4
 • Cyclophosphamide: 750 mg/m2, day 5
 • Prednisone: 60 mg/m2, days 1-6
Споделете знанието