Видове права на пациентите

Правни аспекти пред съществуването и работата на пациентската общност в България

(подготвено от адв. Мария Шаркова и представено на 08.12.2023 пред пациентски организации)

Видове права на пациентите

Общи права

 • Недискриминация;
 • Зачитане на граждански, културни и религиозни права;
 • Икономически права;
 • Право на информация;
 • Достъпно, качествено и безопасно лечение;
 • Предотвратяване на болка;
 • Достъп до модерни методи на лечение;

Права на ЗЗОЛ (задължително здравно осигурено лице)

 • да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 • да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;
 • на спешна помощ там, където попаднат;
 • да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;
 • да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;ю
 • да подават жалби;
 • да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
 • на трансгранично здравно обслужване;

Права на хоспитализирания пациент

 • Да бъде посещаван от личния си лекар/специалист;
 • Да му бъдат осигурени от лечебното заведение за болнична помощ необходимите за лечението му медицински изделия, когато те не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от държавния бюджет срещу заплащане;
 • Да приема или да отказва посетители;
 • Да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
 • На образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;

Алгоритъм за защита на нарушени права

Алгоритъм за защита на нарушени права
Полезни връзки
 • Прокуратура на Република България: https://prb.bg
 • Изпълнителна Агенция Медицински Надзор: https://iamn.bg
 • Министерство на Здравеопазването: https://www.mh.government.bg/ bg/kontakti/

Формуляри/примерни образци

Споделете знанието