ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЛИМФОМ”, рег. по ф. д. 11978/2006 год. по описа на СГС, Булстат 175279458, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на сдружението, свиква общо събрание на 15.12.2018 год., в 14.00 ч. в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 15 при следния дневен ред:

1. Отчет за проведената съвместно с „Българско медицинско сдружение по хематология“, „Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология“ и „Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България“ кампания под надслов „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“.
2. Избор на нов Управителен съвет.
3. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС : Пиринка Петрова

Споделете знанието