Призив към държавните лидери

Призив за действиеТригодишна кампания под мото “Да затворим пропастта в здравеопазването” 

Първата година от кампанията „Да затворим пропастта в здравеопазването“ беше свързана с разбирането и признаването на неравенствата в лечението на рака по целия свят. Вижте статията тук: “2022: Да осъзнаем проблема“. Втората година премина под мотото: “2023: Обединяване на нашите гласове и предприемане на действия.

2024: Да призовем онези, които са на власт. Времето за действие е сега.

За да отбележи по-нататък последната година от кампанията, Съюзът за международен контрол на рака (Union for International Cancer Control (UICC)) насърчава глобален призив за действие, който отразява настроенията и препоръките, изразени в Доклад за равнопоставеността за Световния ден за борба с рака за 2024 г.”, който можете да намерите тук – “WCD24 Equity report“.

Списък от девет препоръки

1. Насърчаване на грижа, ориентирана към пациента, която признава уникалните нужди на всички популации пациенти, като насърчава ангажирането на пациентите при взимане на решенията за лечението и грижата за тях.

2. Увеличаване на финансирането за изследвания на рака и насърчаване на сътрудничеството между изследователи, доставчици на здравни услуги и обществени организации за разбиране и справяне с различията.

3. Създаване на популационен регистър на раковите заболявания, който да ръководи политическите решения и разпределението на ресурсите и да оценява стратегиите за контрол.

4. Прилагане на ефективна национална стратегия за борба с рака, основана на оценка на тежестта на рака в цялата страна, насочена към финансовите затруднения и бариерите, пред които са изправени недообслужваните групи от населението.

5. Да се включат пълните пакети за изследвания за рак в националните услуги на здравноосигурени пациенти.

6. Подобряване на здравната грамотност и образованието относно рака, като се използват подходящи за културата материали и обучение за доставчиците на здравни услуги за ефективна комуникация с пациентите.

7. Регулирайте производството, продажбите и маркетинга на канцерогенни продукти (тютюн, алкохол, ултрапреработени храни) чрез повишено данъчно облагане, маркетингови ограничения, подобрено етикетиране на продуктите и обществени образователни кампании. Между 30 и 50% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез действия, насочени към избягване на рисково поведение.

8. Прилагане на рутинни програми за скрининг за често срещани видове рак, интегрирането им в съществуващи програми за здравеопазване и използване на телемедицински услуги и мобилни единици за достигане до отдалечено население. Колкото по-рано се открие рак, толкова по-успешно може да се лекува и струва по-малко на здравната система.

9. Обърнете внимание на системните социални детерминанти на здравето, които възпрепятстват възможността на индивида да получи достъп до онкологични грижи, справяйки се с предразсъдъците и предположенията, основани на различни социални маркери.

Допълнителна информация

  • Неравенства в здравеопазването – проблеми в Европейския съюз и България“, Д-р Владимир Гончев, дм, 2013, Русенски университет: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/8.3/8.3-6.pdf
Споделете знанието