ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БСЛ

Етичен кодекс на Българско Сдружение Лимфом (БСЛ)

Настоящият етичен кодекс определя стандартите за етично поведение при осъществяване на дейността на Българско сдружение Лимфом.

Общи положения

Българско Сдружение Лимфом осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България. Сдружението е учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е създадено в помощ и подкрепа на пациентите с лимфоми и левкемии и техните близки. Дейността му е подчинена на действащото българско законодателство.

Българско сдружение лимфом е организация основана на доброволчеството, няма политически и религиозен характер и е учредена в обществена полза. То е независима организация, която осъществява дейността си при пълна прозрачност.

Обществена отговорност

Българско сдружение лимфом със своята дейност оказва влияние върху взаимоотношенията между държавата, лекарите и пациентите и осъзнава своята отговорност за отношенията в сферата на здравеопазването.

Равни права и възможности

Българско сдружение лимфом работи за постигане на модерно, висококачествено и ориентирано към пациента здравеопазване в Република България.

Това включва:

  • защита на човешките права и повишаване качеството на живот на пациентите с лимфом;
  • осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване, както и съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение;
  • подобряване на комуникацията лекар-пациент;
  • физическа и емоционална стабилност на пациентите и на техните близки;
  • повишаване информираността за заболяването с оглед превенция и ранна диагностика;
  • утвърждаване на пациента като равнопоставен гражданин на обществото.

Сдружението работи за утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система, посредством включването на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.

Етични норми

Българско сдружение лимфом осъществява дейността си като спазва принципите на законност, лоялност, демократичност, прозрачност, безпристрастност, и политическа и религиозна неутралност. В работата си то се отнася честно, компетентно и отговорно към своите членове, пациентите и обществото. Дейността му е базирана на зачитане на личността и мнението на всички участници в процеса, както и на ясна отчетност.

Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, сътрудничество и взаимопомощ. Член на Българско сдружение лимфом или на негов ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на сдружението или на негов член.

Членство

Българско Сдружение Лимфом е отворена структура и приветства членството на всеки, който приема нейните цели и задачи. Членството в сдружението е безплатно и доброволно. Членовете следва да съблюдават принципите на дейност и целите на организацията. БСЛ е организация с нестопанска цел, която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми и основната му дейност се изразява в защита и подкрепа на техните нужди.

Взаимотношения с партньорите

Българско Сдружение Лимфом поддържа етични и лоялни партньорски отношения с други организации от неправителствения и бизнес сектора, които зачитат принципите на дейност и независимостта на организацията и спомагат за постигане на стратегическите й цели. БСЛ взаимодейства и сътрудничи с компетентните държавни органи и институции за постигане на целите си, както и за повишаване на тяхната информираност по проблематиката и взаимоотношенията им с организацията и нейните членове.

Сдружението взаимодейства и сътрудничи със съсловните организации на хематолозите, личните лекари, медицинските сестри и фармацевтите. Организацията работи в сътрудничество с организации от други страни със сходен предмет на дейност и членува в международни неправителствени организации, специализирани в сферата на здравеопазването. Със своята дейност в тях допринася за издигане на международния престиж на Република България.

Принципи на финансиране и прозрачност

Българско Сдружение Лимфом запазва своята независимост като приема единствено безусловни дарения и финансирания за свои проекти и дейности, над които има пълен контрол. Спазва принципите на Кодекса на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в Република България. Ежегодно обявява източниците си на финансиране с кратко описание на дейностите, за които са изразходвани средствата.

Споделете знанието